Skip to content

Bouwprocesbegeleiding

Het bouwen of verbouwen van een huis is een enerverend proces. Daar komt veel bij kijken, veel meer dan u denkt. Met onze ruime ervaring begeleiden wij u bij het steeds ingewikkelder geworden bouwproces van procedures en regelgevingen.

Meestal is het raadzaam om eerst vooraf te toetsen of uw plannen wel gerealiseerd kunnen worden en binnen de kaders van het toelaatbare vallen. Daarvoor kan een intake-procedure door de indiening van een Principeverzoek verhelderend werken. Op grond van enkele schetsen en berekeningen doet de gemeente een uitspraak of uw initiatief ook daadwerkelijk kan worden uitgewerkt.

Bij een positief advies kunnen de plannen vervolgens worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit uitgewerkte plan kan vervolgens worden ingediend via het Omgevingsloket (OLO) om te worden getoetst door de Welstandcommissie. Tegelijkertijd zal de constructeur de constructie-onderdelen berekenen en dimensioneren en kunnen alle gegevens worden verzonden naar de diverse adviseurs.

THVL draagt zorg voor de coördinatie tussen de diverse partijen teneinde onze opdrachtgever nagenoeg geheel te ontlasten. In dit stadium zal worden bezien welke maatregelen ten aanzien van klimaat, energie en duurzaamheid moeten worden genomen, alsmede voor alle overige in te dienen stukken betreffende Bouwbesluit en verplichte gemeentelijke normeringen (Nutsbedrijven en overige installaties). Als alle rapporten zijn ontvangen kunnen de tekeningen en berekeningen voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning worden ingediend. Deze Bouwvoorbereidingstekeningen bestaan uit de definitieve plattegronden, gevels, doorsneden, details en berekeningen betreffende het Bouwbesluit. De constructeur levert zijn tekeningen en berekeningen, alsmede het sonderingsrapport en het funderingsadvies. Deze gaan vergezeld van alle adviseur rapporten betreffende energie prestatie norm en overige installaties aangaande het ‘gas-loos bouwen’.

Indien de bouwplannen afwijken van het vigerende Bestemmingsplan is het noodzakelijk om een Ruimtelijke Onderbouwing (RUON rapport) te laten opstellen. Dit rapport is onderzoekt en adviseert over onderwerpen als stedenbouw, parkeren, archeologie en cultuurhistorie, geluid, bedrijven en milieuzonering, bodemvervuiling, luchtkwaliteit, externe veiligheid, duurzaamheid, flora en fauna, boom-effect-analyse, kabels en leidingen, waterparagraaf, asbest-onderzoek en het format Groen plan.Als aan alle eisen is voldaan kan de Omgevingsvergunning of Bouwvergunning worden afgegeven.

Klimaat en Duurzaamheid

Indien gewenst verzorgen wij alle benodigde rapporten en gegevens betreffende klimaat, energie en duurzaamheid. Tevens kunnen wij een Ruimtelijke Onderbouwing voor het bouwplan opstellen.

Kostencalculatie en Bouwbegeleiding

THVL levert indien gewenst een kostencalculatie welke kan worden gebruikt bij de prijsonderhandeling. Soms is het raadzaam om met één aannemer tot een overeenkomst te komen, soms is het beter om bij meerdere aannemers een prijs op te vragen.

THVL kan adviseren wat in uw situatie het beste scenario is. Na gereed komen van de Bouwuitvoeringstekeningen (Werktekeningen) en de Technische Omschrijving (of een Stabu-bestek) kan de aannemer een bouwprijs aanbieden.

THVL kan u bijstaan bij de prijsonderhandeling en de daaropvolgende aanbesteding. Het is raadzaam om de bouwbegeleiding en het esthetisch toezicht niet in eigen beheer te doen.

Constructie en berekeningen

Indien gewenst verzorgen wij alle benodigde constructieve gegevens, tekeningen en berekeningen welke nodig zijn voor de realisering van uw project.